Manifest

Een (politiek) pamflet waarin de belangen van de Burgers van Nederland voorop staan.

netherlands-1179161_640Nederlands Burger Belang (NBB) gaat uit van het standpunt van het algemene belang van de burgers van het land.

NBB is niet links, niet rechts, niet liberaal, niet socialistisch. Niet religieus, en ook niet anti-religieus.

Wij respecteren een ieders vrijheid en rechten!

ZORG

 • afschaffing van de huidige commerciële verzekeringen voor zorg. Invoering van een algemeen “Nederlands Ziekenfonds” waarbij de premie een percentage is van het inkomen. De ondergrens voor premieheffing is het sociaal minimum, kinderen gratis verzekerd;
 • De privatisering in de zorg moet per direct een halt toe worden geroepen. Alle zorginstellingen voor onder andere ouderen (verzorgingshuizen) en zieken (verpleeghuizen e.d.) komen
  – onder overheidsbeheer
  – en/of onder beheer van “bewoners-verengingen”
  – en/of niet commerciële ideële organisaties (stichtingen bijvoorbeeld);
 • de vercommercialisering van de zorginstellingen moet een onmiddellijk halt toegeroepen worden;
 • de ‘balkenende norm’ moet dwingend worden opgelegd aan bestuurders, managers en directies van zorg-gerelateerde instellingen en instituten. Instellingen en instituten die managers daar boven betalen worden gekort op hun budget.

ONDERWIJS

 • Onderwijs dient volledig gratis te zijn tot het 21e levensjaar en voor elke burger van Nederland toegankelijk;
 • Docent worden moet aantrekkelijker gemaakt worden – onder andere door financiële prikkels maar ook door invoering van kleinere klassen e.d.;
 • herinvoering van opleidingen zoals de LTS, LBO en MAVO;
 • betere match tussen onderwijs en marktvraag;
 • na 18e verjaardag krijgen studenten bovenop de basisuitkering (zie verder) recht op een ‘studiepremie’. Dit is een maandelijkse toelage in de vorm van een lening welke bij afronding (van een HBO- of WO opleiding) als afstudeerpremie wordt kwijtgescholden;
 • de premie is begrensd tot het 27e levensjaar;
 • de studiepremie is voor studenten die een eigen huishouding voeren een aanvulling tot 70% van het sociaal minimum (oftewel een volledig basisinkomen, zie verder), voor thuiswonende studenten en kamerbewoners tot 27 jaar geldt dat dit maximaal 50% van het basisinkomen is.

INKOMEN

Basisinkomen

Werken moet lonen!

 • Invoering basisinkomen voor iedereen;
 • basis inkomen maximaal ca. 70% van het sociaal minimum ouder dan 21 jaar. Dit bedrag is lager dan het sociaal minimum zodat mensen wel gestimuleerd blijven om naast dit basisinkomen (part time) te gaan werken.
  • Voor ouderen (65+) geldt dat zij een uitkering op 100% AOW blijven ontvangen eventueel aangevuld met een pensioenregeling voor zover noodzakelijk;
  • De AOW moet inkomens- en vermogensafhankelijk worden (zie dit artikel)
  • Voor zieken en arbeidsongeschikten dient in een aangepaste aanvullende regeling te worden voorzien waarbij de hoogte van de aanvulling afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid;
  • Voor werkenden geldt dat zij kunnen afzien van dit basisinkomen in ruil voor belastingverlaging (belastingvrij inkomen of arbeidskorting) voor zover dit het sociaal minimum niet overschrijdt. Alles daarboven wordt belast op basis van vast vlaktaks percentage.
 • kindtoeslag van ca. 80/kind per maand tot 18e levensjaar;
 • zelfstandig wonende jongeren tussen de 18 en 21 kunnen een basisinkomen voor jongvolwassenen ontvangen mits zij minimaal een HAVO of MBO2 opleiding hebben afgerond. Dit basisinkomen is 50% van het reguliere basisinkomen om te stimuleren dat zij ofwel gaan werken ofwel een hogere opleiding zullen nastreven;
 • thuiswonende jongeren van 18 tot 27 jaar ontvangen maximaal 40% van het basisinkomen eventueel aangevuld met een studiepremie tot maximaal 50% van het basisinkomen.

uitgaven overheidDe financiering van het basisinkomen kan worden gerealiseerd door afschaffing van alle huidige uitkeringen, toelagen etc., stelselvereenvoudiging, opheffing uitvoeringsorganen e.d.

De Overheidsuitgaven op dit gebied zijn ‘astronomisch’. Er wordt op jaarbasis bijna 63 miljard uitgegeven aan uitkeringen, subsidies en toeslagen. Dat is inclusief de AOW. Aan uitkeringen wordt in Nederland ca. 32 miljard euro per jaar uitgegeven (bron: Uitgavenoverheid.nl). De AOW moet voor bestaande gevallen ongewijzigd blijven, nieuwe AOW is bij invoering basisinkomen niet (meer) nodig.

afschaffing uitkeringen

 • géén export van uitkeringen meer. Recht op basisinkomen en kindtoeslag is gekoppeld aan het (daadwerkelijk) inwoner zijn van Nederland.
 • WW, Sociale Dienst, Studiefinanciering, PGB’s etc. en de uitvoeringsorganen daarbij betrokken (= einde rondpompen van geld) komen daarmee te vervallen en leveren een miljardenopbrengst op die voor het financieren van het basisinkomen aangewend kunnen worden;
 • zieken en arbeidsongeschikten ontvangen een speciale “ziekentoelage” (aanvulling tot sociaal wettelijk minimum). Een onafhankelijk keuringsinstituut bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid en de daarbij horende hoogte van de aanvulling.

PENSIOENEN

 • afschaffing verplichte pensioendeelname;
 • alle pensioenreserves (af)storten in één algemene pensioenkas. Uitkering van bestaande verplichtingen vanuit dit fonds;
 • stopzetting risico-beleggingen. Pensioenen dienen te worden belegd in duurzame beleggingen, woningbouw, staatsobligaties, producten en diensten die de bevolking ten goede komen (bijv. een ‘hypotheekkas’ waar uit tegen gunstig tarief geleend kan worden e.d.).

BELASTINGEN

één algemeen BTW-tarief

De BTW is de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid (CBS, 2 juni 2008). Voorgesteld wordt één algemeen tarief in te voeren. Dit verhoogt de koopkracht van de burgers en geeft ze derhalve meer financiële ruimte (consumentengoederen worden goedkoper).

 • administratieve lastenverlichting, duidelijkheid;
 • voorgesteld wordt een algemeen tarief van 15% in te voeren

één algemeen IB-tarief (vlaktaks)

 • geen aftrekposten meer;
 • één algemeen geldend percentage (40%) waarbij het sociaal minimum vrijgelaten wordt c.q. als voet geldt – werken wordt beloond doordat er extra (belastingvrij) inkomen is ten opzichte van het basisinkomen;
 • invoering “rijkenbelasting”. Iedereen met een belastbaar inkomen groter dan 2x modaal betaalt over alles wat daar boven uitkomt 20% extra belasting.

overige belastingen

 • de belasting op benzine, diesel e.a. oliegebaseerde energiebronnen voor particuliere gebruikers dient vooralsnog te worden verlaagd. Het “kwartje van Kok” dient te worden afgeschaft.

SUBSIDIES

Hoewel uiteraard veel zaken niet kunnen bestaand zonder overheidssubsidies moet vastgesteld worden dat het subsidiëren van veel zaken erg duur is. Zo werd in 2009 aan kunst en cultuur 1,7 miljard euro aan subsidie uitgegeven. Dit terwijl anderzijds mensen zich moeten vervoegen bij de voedselbank voor eten! Subsidies zijn prima, als er geld óver is. Maar zolang we niet in staat zijn iedereen van voldoende financiële middelen te voorzien. De doelstelling is maximaal 0,5% van de rijksbegroting uit te geven aan cultuur en kunst (peil 2015: ca. 1 miljard). Daarnaast geven lokale overheden en provincies nog allerlei subsidies.

 • afschaffing subsidies op kunst, cultuur en (vestiging van) religieuze instellingen;
 • afschaffing subsidies op sportevenementen en clubs;
 • geen door de bevolking betaalde beveiliging meer bij sportevenementen. Organisaties van evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en kunnen eventueel tegen vergoeding dit uitbesteden aan de overheid (bijvoorbeeld inhuur politie tegen kostprijs)

De invoering van een basisinkomen, zie eerder, maakt het mogelijk de subsidies flink te verlagen of af te schaffen aangezien medewerkers in de sector door het basisinkomen of de belastingvrijstelling voor een lager salaris op de loonlijst kunnen!

VREEMDELINGEN

Het is een makkelijke en populistische “oplossing” te roepen “de grenzen gaan dicht”. Dit is namelijk én geen oplossing én onhaalbaar. We werken daarmee illegale immigratie in de hand en zo faalt elk beleid op voorhand. Vergelijk de situatie in de Verenigde Staten met de illegale vluchtelingenstroom vanuit Mexico. Alleen al in 2015 kwamen er bijna 60.000 kinderen illegaal de grens over… de totale stroom bedraagt honderdduizenden vluchtelingen per jaar. Waar geen enkele grip op te krijgen is! De overheid in de VS heeft ingrijpende maatregelen genomen – zoals de bouw van een hek. Dit mag echter niet baten, de stroom vluchtelingen blijft komen.

Er moet daarom een oplossing geboden worden die realistisch en humaan is. Want ook in Europa zullen we geconfronteerd blijven met vluchtelingen. Daarnaast is het inhumaan om mensen te laten creperen!

 • Vreemdelingenopvang gericht op tijdelijke opvang in bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen of speciaal hiervoor opgezette “opvangdorpen”;
 • Opvang niet richten op integratie in de Nederlandse maatschappij maar op gastvrije opvang voor zolang nodig en terugkeer zodra mogelijk;
 • Vreemdelingen mogen zoeken naar werk zodra zij minimaal een half jaar in ons land verblijven en een verplichte integratie-training met goed gevolg hebben afgelegd. Kunnen zij een baan krijgen en wil een werkgever werk garanderen voor langere periode dan kunnen zij een verblijfstatus krijgen (tijdelijke verblijfsvergunning op grond van economische overwegingen). Bij goed gedrag wordt deze na vijf jaar omgezet, wanneer gewenst, in een permanente verblijfsvergunning;
 • bij toekenning tijdelijke verblijfstatus op grond van werk in Nederland wordt er ook inschrijving voor een woning toegestaan
  • de tijdelijke verblijfstatus wordt per direct ingetrokken bij het plegen van een misdrijf (strafbaar delict);
  • de tijdelijke verblijfstatus wordt ingetrokken wanneer er sprake is van drie overtredingen binnen de termijn van vijf jaar;
 • vreemdelingen die niet aan de eisen kunnen of willen voldoen worden zodra het land van herkomst geen gevaar voor leven meer oplevert terug gestuurd.

EUROPA

Nederland en de Europese Unie

Nederland is beter af zonder lidmaatschap van de Europese Unie in haar huidige vorm.

De EurocrisisVoorgesteld wordt de EU terug te brengen tot de eerdere “handelsunie”.

Het Europese parlement moet (daarom) op termijn worden ontbonden alsmede het ambtelijke apparaat daar aan verbonden. Is dit niet mogelijk dan is het beter dat Nederland de Europese Unie uit politieke en financiële overwegingen verlaat.

Ook moet de Euro als Europese munt losgelaten worden. Herinvoering van de gulden, of een andere nationale munteenheid, is mogelijk en door veel mensen gewenst. De Euro is immers negatief beïnvloedbaar doordat andere landen binnen de Unie deze kunnen destabiliseren.

Belangrijkste speerpunten met betrekking tot Europa zijn:

 • Ontbinding Europese parlement, terug naar (alleen) een Europese Handelsunie;
 • De Europese regelgeving beknot Nederland en het parlement in haar soevereiniteit. Dit is ongewenst. Nederland moet zelfstandig haar eigen politieke koers kunnen varen zonder Europese wetten en regels die dit dwarsbomen;
 • Nederland is al sinds begin jaren ’90 een ‘netto betaler’ (de EU kost ons 2 miljard euro per jaar). De EU heeft in haar huidige vorm geen toegevoegde waarde voor ons land en kost alleen maar geld. Daar moet een betere balans in worden gevonden zolang we nog lid zijn van de EU. Een hogere betalingskorting is daarom gewenst;
 • Nederland draait niet meer op voor het financiële wanbeleid van andere EU-lidstaten. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor het eigen ‘huishoudboekje’!

MENS, DIER en MILIEU

Bescherming van het leven centraal!

 • Alle levende organismen, mens, dier en natuur, moeten maximaal beschermd worden;
 • het leven is waardevol en dient gerespecteerd te worden. Van daar uit denken en doen.
  • de abortuswetgeving niet gebruiken als alternatief voor anti-conceptie en als middel voor pre-selectie;
  • abortus alleen toestaan wanneer er sprake is van gevaar voor de moeder en/of ondraaglijk geestelijk of lichamelijk lijden dreigt voor moeder of (ongeboren) kind;
 • uitbuiting van dieren moet streng worden aangepakt;
 • natuurbeheer moet worden gedaan met oog voor landschap, dier en milieu en gericht op duurzaamheid;
 • natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Waddenzee, moeten gerespecteerd en goed onderhouden worden.

Gaswinning

Het kan niet waar zijn dat de overheid een groot deel van het land ernstig dupeert door zodanige aardgaswinning toe te passen dat dit resulteert in aardbevingen met grote gevolgen voor de inwoners van dat deel van het land.

 • de gaswinning in Groningen moet worden stopgezet totdat kan worden geborgd dat door deze gaswinning er geen aardbevingen meer zullen plaatsvinden;
 • de aardgasbaten moeten worden aangewend om mensen in het getroffen gebied voldoende te compenseren (herstel woning, uitkoop en sloop)
 • Geen winning van gas middels fracken (schaliegas). Er moet een definitief besluit worden genomen over dit onderwerp en het is duidelijk dat de winning van schaliegas schade aan het milieu toebrengt. Daarom definitief besluit nemen om én winning er van én import van schaliegas uit andere landen te stoppen.

Alternatieve energie

 • de overheid dient te investeren in rendabele en schone vormen van alternatieve energie

Duurzame woningbouw

 • Het is goed mogelijk energie-neutrale woningen te bouwen. Dit stimuleren middels lagere belastingen op dergelijke woningen en deze bouw voorrang te verlenen bij bouwvergunningen en projecten.

Biologische landbouw en veeteelt

 • de overheid moet biologische landbouw en veeteelt stimuleren;
 • het gebruik van anti-biotica in ondermeer de vleesindustrie moet aan banden worden gelegd (bijvoorbeeld conform het Deense model);
 • verbod op het gebruik van genetisch gemanipuleerde zaden;
 • verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen welke het milieu schade toebrengen (bijvoorbeeld bijensterfte veroorzaken).

ZZP, MKB Ondernemend NederlandONDERNEMEND NEDERLAND

Beperking ondernemerschap is ongewenst

 • Geen gedwongen verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid of afgedwongen pensioenvoorziening voor ondernemers (MKB, ZZP e.a.);
 • minder regelgeving voor ZZP’ers, afschaffing van de Wet DBA (de nieuwe VAR). Een “zelfstandigenverklaring” moet worden afgegeven bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel en dit moet voldoende zijn. Het voorkomen van schijnzelfstandigheid kan eenvoudig worden geregeld door een maximale duur aan opdrachten voor ZZP’ers te verbinden van bijvoorbeeld twéé jaar (24 maand) aaneengesloten werkzaamheden voor één opdrachtgever waarna de opdrachtgever betreffende ZZP’er daarna een periode van minimaal de helft van de ingehuurde tijd niet meer mag inhuren (ook niet via een andere tussenpersoon);
 • Het Nederlandse, Europese, Milieubeleid mag geen beperking zijn voor Nederlands ondernemerschap. Natuurlijk moet het milieubeheer en beleid mens- en diervriendelijk zijn. Echter daarbij moet goed naar de deskundigen uit het vakgebied (boeren, ondernemers, e.d.) geluisterd worden en pressie van actiegroepen en belangenverenigingen die niet uit het beroepsveld afkomstig zijn mag niet voorop staan bij besluitvorming;
 • part-time ondernemerschap stimuleren;
 • speciale aftrekposten voor ondernemers gebaseerd op het urencriterium kunnen worden afgeschaft wanneer daar tegenover staat dat het basisinkomen wordt ingevoerd;
 • milieumaatregelen moeten objectief en onafhankelijk getoetst worden door ter zake (des)kundige en onafhankelijke wetenschappers;

REFERENDUM

 • Het ‘raadgevend referendum’ moet worden afgeschaft en vervangen voor een algemeen bindend referendum;
 • een referendum moet worden uitgeschreven wanneer er meer dan het equivalent van één parlementszetel aan ondertekenaars van een verzoek is (laatst bekende kiesdeler);
 • een referendum is geldig en de uitslag dient gerespecteerd te worden bij een minimale opkomst van 65% van de kiesgerechtigden en een uitslag waarbij minimaal 51% van de stemmen een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken;

PRIVACY

 • de overheid moet terughoudend opereren wanneer de privacy van de burger in het geding is. Afbouw van (ongerichte) telefoontaps, geen verdergaande ingrepen op de persoonlijke levenssfeer van de burgers door de overheid;
 • de burger heeft recht op bescherming van zijn/haar persoonlijke levenssfeer. Bedrijven, instellingen en organisaties welke gegevensverzamelingen aanleggen (in de breedste zin van het woord) over burgers dienen aan strikte voorwaarden te voldoen. Met name het aanleggen van gevraagde en ongevraagde klantvolgsystemen en datacollecties met betrekking tot het koopgedrag van cliënten dient aan banden te worden gelegd (airmiles, klantenkaart ed)

___

Dit is een voorlopig “politiek pamflet” en wordt aangepast wanneer er andere maatschappelijke thema’s van belang zijn. Aan een financiële paragraaf c.q. onderbouwen wordt nog gewerkt.

Alle rechten ©2016, Nederlands Burger Belang.