Vluchtelingen en de Islamisering van Nederland

Er is een angst onder de bevolking dat Nederland zal gaan ‘Islamiseren’ door de ‘tsunami van vluchtelingen’ die het land binnenkomt. Als oplossing worden allerlei anti-religieuze maatregelen voorgesteld en tevens voorstellen gedaan als ‘de grenzen dicht’.

Er is wat verwarring over de verschillende groepen. De “allochtone Nederlanders”, “allochtone moslims” en de “moslimvluchtelingen” worden op één hoop geveegd.  Probleemjongeren van Marokkaanse komaf worden in één adem genoemd met asielzoekers. Dat zijn echter totaal verschillende groepen en problemen.

In dit artikel gaan wij wat dieper in op een aantal feiten hier over.

Asielzoekers. Moeten de grenzen dicht?

Het is een makkelijke en populistische “oplossing” te roepen “de grenzen gaan dicht”. Dit is namelijk én geen oplossing én onhaalbaar. We werken daarmee namelijk illegale immigratie in de hand en zo faalt elk beleid op voorhand – vergelijk de situatie in de Verenigde Staten met de illegale vluchtelingenstroom vanuit Mexico. Alleen al in 2015 kwamen er bijna 60.000 kinderen illegaal de grens over… de totale stroom bedraagt honderdduizenden vluchtelingen per jaar. Waar geen enkele grip op te krijgen is!

De grenzen sluiten is, vooral in Nederland, volstrekt onhaalbaar. Wij hebben open grenzen binnen Europa. De Europese grens is tevens grotendeels ‘open’. Beter kan er gekozen worden voor een constructieve, humane, oplossing door bijvoorbeeld opvang te bieden in de vorm van onderdak, voedsel en medische zorg alsmede scholing (voor de kinderen) op maat. Deze opvang moet gericht zijn op een tijdelijk verblijf tenzij een vluchteling(e) duidelijk ofwel niet terug kan naar het land van herkomst ofwel er aan de kennis, kunde en vaardigheden van de vluchteling behoefte is in Nederland.

Zijn asielzoekers “criminele testosteronbommen”?

Wanneer er gesproken wordt over asielzoekers worden vaak argumenten gebruikt tegen vestiging van asielzoekerscentra als “het zijn allemaal criminelen” en “onze vrouwen en dochters zijn niet meer veilig dan!“. De feiten zijn echter anders. Zo zei een burgemeester van een plaats waar een AZC was met 600 bewoners dat een gemiddelde wijk met 600 (Nederlandse) inwoners meer problemen gaf dan het AZC.

Uit onderzoek, zie deze link, is inmiddels ook al duidelijk dat de criminaliteit niet toeneemt c.q. hoger is dan gemiddeld in de wijken waar een AZC is. Binnen de AZC’s zelf zijn, met name door onderlinge spanningen, soms wel wat (meer) problemen.  Die onderlinge spanningen zijn verklaarbaar doordat een grote groep mensen van verschillende achtergronden, religie en land van herkomst, dicht op elkaar zitten.

Al jarenlang is in Nederland de trend dat criminaliteit dalende is. Ondanks de instroom van vluchtelingen. Claims dat de criminaliteit toenemen gaat zijn dus volstrekt onjuist.

Tsunami van vluchtelingen?

Komen er inderdaad zoveel vluchtelingen naar Nederland? De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en de meeste van hen (maar liefst 37%) worden in Duitsland opgevangen. Nederland vangt slechts 2% op (bron: NOS). De NOS meldt verder:

Gesluierde moslimaVerreweg het grootste deel van de gevluchte Syriërs komt niet naar Europa, maar belandt in een vluchtelingenkamp over de grens. Volgens de UNHCR zitten 3 miljoen Syriërs in opvangkampen in Turkije en Libanon. Ook Jordanië, Egypte en Irak vangen veel Syriërs op.

De instroom, in zijn totaliteit, van asielzoekers in Nederland is in aantallen niet eens zó hoog. Vergelijk bijvoorbeeld maar eens met de instroom in eerdere jaren (1990-2002).

Aangezien het echter als een maatschappelijk probleem wordt ervaren, door de invloed van bepaalde politici, ís het “een probleem” geworden (volgens velen).

Reden dat het als een probleem beschouwd wordt is het feit dat door de afname van asielzoekers door onder andere strengere regels AZC’s zijn gesloten. Nu er weer een piek in de instroom is, moet er voor vluchtelingen plotseling een oplossing gevonden worden en wordt de bevolking geconfronteerd met asielzoekers.

Op dit moment (maart 2016) zitten er ca. 44.000 asielzoekers in de opvangcentra, waarvan ruim 40% Syriërs. Zie voor een actuele stand van zaken deze link. In 2015 werd er in totaliteit door 58.880 mensen een verzoek tot asiel ingediend. De meeste van hen kwamen uit Syrië en Eritrea (grenzend aan Ethiopië en Soedan).

De “Tsunami” bestaat dus uit minder dan 60.000 mensen. Hiervan wordt 25% nagenoeg direct terug gestuurd en uiteindelijk mocht, in 2015, van de asielzoekers 70% in ons land blijven. Dat zijn iets meer dan 41.000 mensen, dat is 0,24% van de totale bevolking. Van de vluchtelingen uit Eritrea is een groot deel christen (de grootste godsdienst in dat land). Van de vluchtelingen uit Syrië is het grootste deel moslim en daarnaast zijn er veel christen-vluchtelingen uit dat land.

Islamisering van Nederland?

Om in een land een bepaalde religie of opvatting dwingend op te kunnen leggen heeft de betreffende groepering of beweging een (politieke) meerderheid nodig. We zijn immers een democratie? Zoals uit het vorenstaande blijkt tonen de cijfers aan dat er inderdaad een instroom is van vluchtelingen die moslim zijn en zoals bekend wonen in ons land ook veel moslims. Is er echter sprake van een dreigende Islamisering van ons land daardoor?

Het aantal islamitische inwoners van ons land is in de periode 2004-2008 echter afgenomen en naar verwachting zal het aantal islamistische inwoners rond 2017 (onder gelijkblijvende omstandigheden) de 1 miljoen inwoners bereiken (geboorte-aanwas voornamelijk).

Dit betekent dat ca. 5% van de Nederlandse bevolking moslim is. Slechts 5% van de inwoners die een bepaalde religie aanhangen is geen bedreiging voor de democratie. Daarnaast is er ook onder moslims sprake van ‘secularisering’ (afstappen van het geloof).

De secularisering in Nederland is een algemene trend. Ongeveer 50% van de inwoners van ons land is niet religieus en de verwachting is dat dit aantal alleen maar zal toenemen. Dat betekent dat van de 50% religieuzen in ons land 45% een andere religie aanhangt.

Religie in Nederland in percentrages

Van deze 5% moslims is maar een zéér klein deel van mening dat wij als maatschappij stringent volgens islamitische wetten en regels zouden moeten leven. Sterker nog, als we kijken naar bijvoorbeeld de Syrische vluchtelingen, maar ook vluchtelingen uit veel andere “moslimlanden” dan zien wij dat een aanzienlijk deel er van helemaal geen moslim is. Daarnaast zijn de moslims die wel gevlucht zijn juist gevlucht voor het moslim-extremisme, ze zijn er geen “export-product” van!

De 2e en 3e generatie

Veel van de islamitische inwoners van ons land zijn 2e en 3e generatie inwoners. Zij hebben in Nederland scholing genoten, zijn deel van de Nederlandse maatschappij en hebben waardering en respect voor de vrijheden die zij hier genieten. Onder andere de vrijheid om hun eigen godsdienst, gewoonten en gebruiken thuis en in de moskee uit te oefenen. Zij hebben er geen énkel belang bij het extremisme te omarmen. Integendeel. Zij weten ook dat dit er toe zal leiden immers dat hun vrijheden daarmee mogelijk in gevaar komen.

De paradox is dat wanneer er de nadruk gelegd wordt op islamisering de islamisering eigenlijk alleen maar in de hand gewerkt wordt (joop.nl).

Ook is een groot deel van de 2e en 3e generatie allochtonen zodanig “verwesterd” dat er ook bij hen een zekere secularisatie gaande is.

Probleemjongeren

Natuurlijk valt niet te ontkennen dat er in bepaalde steden problemen zijn met onder meer Marokkaanse jongeren. We moeten echter hier de godsdienst van (de ouders van) de jongeren niet koppelen aan sociaal en maatschappelijk ongewenst gedrag.

Integendeel – ook de islam stelt dat geweldpleging, overvallen, diefstal en bedreiging bestraft moet worden. Sterker nog, in landen waar de islamitische wetgeving heerst wordt dit soms op gruwelijke wijze bestraft! Hier spelen dus hele andere problemen en het gaat niet aan het gedrag van probleemjongeren van welke afkomst dan ook te koppelen aan hun godsdienstige achtergrond.

We moeten daarnaast niet vergeten dat er net zo goed zeer veel ‘autochtone’ probleemjongeren zijn. Sterker nog, het aantal ‘HALT-jongeren’ van autochtone afkomst is vele malen groter (bijna het dubbele) dan de allochtone jongeren. Alleen op het gebied van “spijbelen” scoren allochtone jongeren hoog en dit zorgt voor een vertekening in de totalen.

Als we kijken naar het aantal misdrijven gepleegd door jongeren dan zien we dat van er 7.860 misdrijven werden gepleegd waarvan:

Autochtone jongeren*: 5.030 (64%)
Allochtone jongeren: 2.830 (36%)

*) incl. jongeren van westerse allochtone afkomst

Verhoudingsgewijs ten opzichte van de bevolkingsopbouw is het percentage allochtone jongeren wel hoog (en moet daar zeker aandacht aan besteed worden). In absolute aantallen betekent dit niet anders dan dat de autochtone jongeren, de Nederlandse jeugd, voor 64% van alle misdrijven door jongeren gepleegd verantwoordelijk is. Wijzen naar de allochtone jongeren, die als zondebok aanwijzen, en wegkijken van de ‘eigen jeugd’ is daarom zeker géén oplossing voor de problemen.

Conclusies

Als je alle feiten op een rij zet, kun je ons inziens niet anders dan de volgende conclusies trekken:

  • lang niet alle vluchtelingen zijn moslim;
  • moslim-vluchtelingen zijn gevlucht voor oorlog, geweld en extremisme in hun land;
  • onder de 2e en 3e generatie moslims (allochtonen) is er sprake van secularisatie;
  • de moslims in Nederland hebben geen enkel belang bij het invoeren van stringente islamitische wet- of regelgeving. Mochten zij dit al willen dan is er geen enkele kans toe omdat zij geen meerderheid vormen in het land, bij lange na niet;
  • de problemen met 2e en 3e generatie allochtone jongeren zijn niet direct te relateren aan godsdienstige overtuigingen maar aan sociaal-economische problemen, discriminatie en achterstelling van deze groepen.

De vluchtelingenstroom heeft dan ook geen relatie met de zogenaamde “islamisering van Nederland”. Want én die vindt niet plaats én de instroom van vluchtelingen die islamistisch zijn én extremistisch is daarvoor bij lange na niet toereikend. Nog afgezien van het feit, nogmaals, dat zij hier totaal geen belang bij hebben of op gericht zijn.

Het op één hoop vegen van “de asielzoekers” met bijvoorbeeld allochtone probleemjongeren is daarom niet juist en lost geen enkel probleem op, integendeel. Niemand is hier bij gebaat.